THÔNG ĐIỆP CỦA LÃNH ĐẠO
Phần 1. HỆ GIÁ TRỊ CỐT LÕI
Phần 2. CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC
Phần 3. THỰC THI VĂN HOÁ