Phương pháp tính tiền điện với các khách hàng sử dụng điện sinh hoạt trong trường hợp ngành điện điều chỉnh lịch ghi chỉ số để đảm bảo công tác vận hành an toàn lưới điện:

a. Phương pháp tính toán hóa đơn tiền điện:

Đối với khách hàng mua điện mục đích sinh hoạt: Các mức bậc thang để tính tiền điện được xác định trên cơ sở số ngày sử dụng điện thực tế của khách hàng, theo công thức:

               Mqi

   Mti = ------- x N x h (kWh)

                 T

Trong đó:

Mti - Mức bậc thang thứ i để tính tiền điện (kWh);

Mqi - Mức bậc thang thứ i quy định trong biểu giá (kWh);

N - Số ngày tính tiền (ngày);

T - Số ngày (theo lịch) của tháng trước liền kề (ngày);

h - Số hộ dùng chung;

(Kết quả tính toán được làm tròn đến hàng đơn vị)

b. Ví dụ:

Hộ gia đình ông Nguyễn Văn A có ngày ghi chỉ số công tơ hàng tháng vào ngày 16. Trong tháng 6/2016 do Công ty Điện lực tiến hành san tải TBA “B” sang TBA “C” dẫn tới kể từ tháng 6/2016 lịch ghi chỉ số của khách hàng thay đổi từ ngày 16 về ngày 14. Điện năng tiêu thụ của kỳ hóa đơn tháng 6/2016 là 259kWh. Cách tính hóa đơn tiền điện tháng 6/2016 của gia đình ông Nguyễn Văn A như sau:

Kỳ hóa đơn tháng 6/2016: Số ngày định mức nếu không dịch chuyển ngày ghi chỉ số tháng 6/2016 (từ ngày 17/5/2016 đến hết ngày 16/6/2016) là 31 ngày. Số ngày dùng điện thực tế của khách hàng (từ ngày 17/5/2016 đến hết ngày 14/6/2016) là 29 ngày. Cụ thể như bảng sau:

STT Đơn giá Định mức cơ bản Định mức của khách hàng Sản lượng Tiền (đồng)
1 1,484 50 47 47 69,748
2 1,533 50 47 47 72,051
3 1,786 100 94 94 167,884
4 2,242 100 94 71 159,182
5 2,503 100 94 0 0
6 2,587 Còn lại Còn lại 0 0
  259 468,865
Tiền điện: 468,865
Thuế GTGT (10%): 46,887
Tổng Cộng 515,752

c. Thay công tơ định kỳ theo quy định của Luật Đo lường:

Cách tính lượng điện năng tiêu thụ trong tháng có thay công tơ điện = Sản lượng điện tiêu thụ trước khi thay công tơ (Sc)+ Sản lượng điện tiêu thụ sau khi thay công tơ điện (Sm). Cụ thể:

tinh gia dien

Sc= chỉ số ghi được trên công tơ cũ vào thời điểm treo tháo công tơ – chỉ số công tơ tháng n.

Sm= chỉ số công tơ tháng (n+1) - chỉ số ghi được trên công tơ mới vào thời điểm treo tháo công tơ.